Ценовник

Охрид - Ресен

06:00:00 - 06:50:00

во еден правец 140 МКД

повратна 230 МКД

студентски 200 МКД

Охрид - Ресен

08:15:00 - 09:05:00

во еден правец 140 МКД

повратна 230 МКД

студентски 130 МКД

Охрид - Ресен

13:15:00 - 14:00:00

во еден правец 140 МКД

повратна 230 МКД

студентски 130 МКД

Битола - Ресен

18:30:00 - 19:45:00

во еден правец 110 МКД

повратна 170 МКД

студентски 150 МКД

Битола - Ресен

10:30:00 - 11:15:00

во еден правец 110 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Битола - Ресен

16:00:00 - 16:45:00

во еден правец 110 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Битола

06:50:00 - 07:50:00

во еден правец 110 МКД

повратна 170 МКД

студентски 150 МКД

Ресен - Охрид

19:45:00 - 20:30:00

во еден правец 140 МКД

повратна 230 МКД

студентски 200 МКД

Ресен - Саранда

20:30:00 - 04:25:00

во еден правец 2650 МКД

повратна 3250 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Белград

16:28:00 - 04:50:00

во еден правец 1920 МКД

повратна 3300 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Јагодина

16:28:00 - 02:58:00

во еден правец 1620 МКД

повратна 2900 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Ниш

16:28:00 - 01:34:00

во еден правец 1440 МКД

повратна 2400 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Лесковац

16:28:00 - 00:24:00

во еден правец 1260 МКД

повратна 2000 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Врање

16:28:00 - 23:16:00

во еден правец 1140 МКД

повратна 1800 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Куманово

16:15:00 - 22:15:00

во еден правец 0 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Кочани

06:50:00 - 12:30:00

во еден правец 500 МКД

повратна 750 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Прилеп

06:50:00 - 08:50:00

во еден правец 230 МКД

повратна 350 МКД

студентски 310 МКД

Ресен - Кавадарци

06:45:00 - 09:30:00

во еден правец 340 МКД

повратна 540 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Велес

06:50:00 - 10:35:00

во еден правец 430 МКД

повратна 650 МКД

студентски 560 МКД

Ресен - Штип

06:50:00 - 11:45:00

во еден правец 480 МКД

повратна 750 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Битола

09:05:00 - 10:10:00

во еден правец 110 МКД

повратна 170 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Битола

14:00:00 - 14:45:00

во еден правец 110 МКД

повратна 170 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Охрид

11:15:00 - 12:00:00

во еден правец 140 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Охрид

16:45:00 - 17:35:00

во еден правец 140 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Прилеп - Ресен

17:30:00 - 19:45:00

во еден правец 230 МКД

повратна 350 МКД

студентски 310 МКД

Велес - Ресен

16:15:00 - 19:45:00

во еден правец 430 МКД

повратна 650 МКД

студентски 560 МКД

Штип - Ресен

15:15:00 - 19:45:00

во еден правец 480 МКД

повратна 750 МКД

студентски 0 МКД

Кочани - Ресен

14:30:00 - 19:45:00

во еден правец 500 МКД

повратна 750 МКД

студентски 0 МКД

Белград - Ресен

21:30:00 - 10:42:00

во еден правец 1920 МКД

повратна 3300 МКД

студентски 0 МКД

Врање - Ресен

03:21:00 - 10:42:00

во еден правец 1140 МКД

повратна 1800 МКД

студентски 0 МКД

Лесковац - Ресен

02:07:00 - 10:42:00

во еден правец 1260 МКД

повратна 2000 МКД

студентски 0 МКД

Ниш - Ресен

01:07:00 - 10:42:00

во еден правец 1440 МКД

повратна 2400 МКД

студентски 0 МКД

Јагодина - Ресен

23:31:00 - 10:42:00

во еден правец 1620 МКД

повратна 2900 МКД

студентски 0 МКД

Саранда - Ресен

20:00:00 - 04:25:00

во еден правец 2650 МКД

повратна 3250 МКД

студентски 0 МКД