Ценовник

Охрид - Тирана

07:00:00 - 11:00:00

во еден правец 1000 МКД

повратна 1500 МКД

студентски 0 МКД

Тирана - Охрид

16:00:00 - 20:00:00

во еден правец 1000 МКД

повратна 1500 МКД

студентски 0 МКД