Ценовник

Скопје - Ансбах

14:40:00 - 14:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Ансбах

12:00:00 - 14:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Гостивар - Ансбах

13:00:00 - 14:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Тетово - Ансбах

13:40:00 - 14:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Куманово - Ансбах

15:25:00 - 14:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Ансбах - Кичево

15:00:00 - 17:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Ансбах - Гостивар

15:00:00 - 16:05:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Ансбах - Тетово

15:00:00 - 15:25:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Ансбах - Скопје

15:00:00 - 14:25:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Ансбах - Куманово

15:00:00 - 13:40:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД